Sprawdź co się u nas dzieje

Wytyczne dla zdających egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer 2020

Informacja dla zdających egzamin czeladniczy/ mistrzowski 2020 w zawodzie fryzjer

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Izba Rzemieślnicza w Rybniku wprowadza poniższe wytyczne dotyczące egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie fryzjer, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno kandydatom przystępującym do egzaminu jak i członkom komisji egzaminacyjnej.

Cześć praktyczna została zmniejszona o jedno zadanie

– nie będzie strzyżenia męskiego!!!

Strzyżenie damskie wykonywane będzie na główce.

W związku z powyższym w egzaminie praktycznym nie będą brały udziału modele.

Wytyczne do części praktycznej:

  1. Przed wejściem do budynku, w którym będzie odbywał się egzamin, zdający okazuje dokument tożsamości, dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe, zajmuje miejsce zgodne z numerem na liście i przygotowuje stanowisko do pracy.
  2. Zdający zobowiązany jest mieć fartuch ochronny jednorazowy, rękawiczki oraz niezbędne narzędzia fryzjerskie do wykonania zadań egzaminacyjnych.
  3. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, wszyscy zachowują odpowiedni odstęp.
  4. Do budynku zostaną wpuszczone  TYLKO osoby zdające egzamin.
  5. Zdający obowiązkowo posiada na egzaminie jednorazowy ręcznik papierowy i płyn dezynfekujący, których używa w trakcie wykonywana poszczególnych zadań etapu praktycznego (dezynfekcja rąk, powierzchni stolika, lustra, narzędzi itp.).

 

 

 

Wytyczne do części teoretycznej:

  1. Etap teoretyczny został podzielony na 2 części ( jak w ubiegłych latach) - część pisemną (test) oraz część ustną.
  2. Przed wejściem do Sali zdający okazuje dokument tożsamości, dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe i zajmuje miejsce zgodne z numerem na liście. Maseczkę będzie można zdjąć podczas egzaminu
  3. Pierwszą część egzaminu będzie stanowiła część pisemna, po zakończeniu której nastąpi część ustna egzaminu.
  4. Niezwłocznie po zakończonym egzaminie, zdający zostanie poinformowany o jego wyniku końcowym, po czym opuści budynek w którym przebiegał egzamin.
  5. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, wszyscy zachowują odpowiedni odstęp.
  6. Do budynku zostaną wpuszczone TYLKO osoby zdające egzamin.
  7. Zdający używa własnego długopisu podczas podpisywania oświadczenia, protokołu itp.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.