Refundacja

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.09.2023 do  30.11.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło - 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Konieczność odprowadzania od części podwyższonych wynagrodzeń składki zdrowotnej

Od 1 września 2023 r. wzrosły stawki procentowe wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W związku z powyższym niestety przekłada się to na konieczność odprowadzania od części podwyższonych wynagrodzeń składki zdrowotnej.
Generalnie młodociany, który jest zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jest traktowany w świetle przepisów ubezpieczeniowych jak pracownik i obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych /art. 21 ust.1 pkt 148/ osoby osiągające przychody m.in. ze stosunku pracy, które nie ukończyły 26 lat korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego /ulga dla młodych/ do kwoty wynoszącej w 2023 r.  85.528 zł. Jak z powyższego wynika zwolnienie z podatku nie zwalnia młodocianego pracownika z opłacania części składek zus oraz składki zdrowotnej.
Jednak, gdy młodociany pracownik korzysta z ulgi dla młodych  należy pamiętać, że w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu zwolnionego od pdof jest wyższa od zaliczki na pdof, którą płatnik obliczyłby według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., gdyby przychód zatrudnionego młodocianego pracownika nie był zwolniony od podatku z tytułu tej ulgi, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące należy obniżyć do wysokości tej hipotetycznej zaliczki na pdof. Taki tryb postępowania określono w art. 83 ust. 2a i 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dla przypomnienia należy dodać, iż zasady obowiązujące na 31 grudnia 2021 r. do obliczenia zaliczki na pdof to I próg podatkowy – 17%, KUP – 250 lub 300zł. oraz kwota wolna 43,76zł.
W związku z powyższym od 1 września 2023 r. wygląda to następująco:

 • w przypadku młodocianych, którym przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom w II roku nauki /6,22zł./ oraz w III roku nauki /16,59zł./, a dla przyuczanych i młodocianych w I roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”,
 • - w przypadku młodocianych, którym przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu /dojeżdżający/ w wysokości 300 zł. składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom w III roku nauki /8,09zł./, a dla przyuczanych i młodocianych w I i II roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”.

Taka sytuacja dotyczy okresu wrzesień-listopad 2023 r. Natomiast jak sytuacja będzie się kształtowała w kolejnych okresach rozliczeniowych zależeć będzie od wysokości ogłaszanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach roku.
O powyższych zmianach prosimy poinformować wszystkich zainteresowanych rzemieślników.

 Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Podstawa prawna:
 § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro.

Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Dokumenty potrzebne do wniosku o zawarcie umowy o refundację:

 1. wypełniony druk wniosku o zawarcie umowy,
 2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 5. Regon,
 6. NIP,
 7. akt małżeństwa jeśli była zmiana nazwiska mistrza szkolącego,
 8. umowa o pracę jeśli mistrz jest pracownikiem,
 9. dokumenty instruktora praktycznej nauki zawodu - jedno z poniższych :
  • Dyplom Mistrzowski
  • Dyplom Technika
  • Dyplom Uczelni oraz Kurs Pedagogiczny

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka firmowa, data, podpis).

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.