Organa statutowe Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości - kadencja 2017-2021

Na zdjęciu siedzą od lewej – II Zastępca Starszego Cechu do 22.09.2021 r. † – Zenon Bąkowski, Starszy Cechu – Andrzej Zarzycki, I Zastępca Starszego Cechu – Rinaldo Sznir. Stoją od lewej - Joachim Wysocki, Waldemar Michalik, Maria Strzoda, Barbara Szpilowska, Henryk Szczygielski, Bernard Hanusek – Członkowie Zarządu.
Od lewej : I Zastępca Starszego Cechu – Rinaldo Sznir, Starszy Cechu – Andrzej Zarzycki, II Zastępca Starszego Cechu – Zenon Bąkowski do 22.09.2021 r. †

Zarząd - skład:

 • Andrzej Zarzycki - Starszy Cechu
 • Bernard Hanusek - Członek
 • Leszek Jamroś - Członek
 • Waldemar Michalik - Członek
 • Maria Strzoda - Członek
 • Henryk Szczygielski - Członek
 • Rinaldo Sznir - Członek
 • Joachim Wysocki - Członek
 • Beata Waluśkiewicz - Członek

Dyrektor biura cechu:

 • mgr Wiesław Jabłoński
Od lewej : Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasz Czyżewski, Członek Komisji Rewizyjnej – Mariola Zubal, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Franciszek Kleszcz

Komisja Rewizyjna - skład:

 • Franciszek Kleszcz - Przewodniczący
 • Tomasz Czyżewski- Zastępca Przewodniczącego
 • Mariola Zubal - Członek
Od lewej – Zastępca Przewodniczącego Sądu Cechowego – Wiktor Wierzbicki, Przewodniczący Sądu Cechowego – Józef Kycia, Członek Sądu Cechowego – Katarzyna Nowak

Sąd Cechowy - skład:

 • Katarzyna Nowak - Przewodnicząca
 • Herbert Jatta -Zastępca Przewodniczącej
 • Zbigniew Szot - Członek

Przewodniczący Sekcji Branżowych

 • Leszek Jamroś - fryzjerska
 • Franciszek Kleszcz - spożywcza
 • Rinaldo Sznir - motoryzacyjna
 • Bernard Hanusek - ogólnobudowlana
 • Jacek Kamiński - różna

Cech działa zgodnie ze Statutem Cechu. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgromadzenie zwołuje się przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu. Zarząd składa się z Starszego Cechu, dwóch zastępców i członków. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz w miesiącu. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego. Komisja Rewizyjna bada przynajmniej raz na pół roku działalność statutową Cechu. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • wykluczenia.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub jego zastępcę oraz Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu. Pracą Biura Cechu kieruje Dyrektor Biura.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.