Egzamin sprawdzający

Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Koszt egzaminu : 346,23  zł 

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w Izbie Rzemieślniczej ( warsztatach szkoleniowych).

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu.

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin sprawdzający:

  1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia
  3. potwierdzenie opłaty za egzamin - 346,23  zł   przelewem na rachunek nr: 36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 lub płatne gotówką w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

We wniosku proszę podać adres mailowy, na który ma być wysłana faktura.


Do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.