Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
 
  Konferencja - Samorząd gospodarczy
 
  Zatrudnimy głównego księgowego
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  IRMiŚP
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do drukuMłodociani Pracownicy

 

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODUKażdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
- dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
- przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
- przeszkolić młodocianego w zakresie bh i pp (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
- zgłosić młodocianego do ZUS-u
- wystąpić do ZUS-u o wydanie książeczki ubezpieczeniowej

DOKUMENTACJA

Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:
- umowę o pracę
- program nauki zawodu
- wykaz pracowników młodocianych
- kartę osobistą pracownika młodocianego
- listę obecności
- rejestr zwolnień lekarskich
- rejestr wydanej odzieży roboczej
- listę płac
- okresowe badania lekarskie
- zaświadczenie o przeszkoleniu bh i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego)
- dziennik nauki zawodu

PODSTAWOWE ZASADY BHP

- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
- w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
- uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
- uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

CZAS PRACY
- do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
- po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobęURLOPY

I rok nauki
- po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
- po pierwszsym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

II rok nauki
- młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
- jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki
- młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
- młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

ROZWIĄZNIE UMOWY O PRACĘ

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
- młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
- młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
- orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
- jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy

UWAGI KOŃCOWE

Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (DZ.U. 129 z 2001 roku)

Za wyszkolenie młodocianego (po zdaniu egzaminu czeladniczego ) pracodawca otrzymuje ulgę podatkową ( o przyznanie ulgi należy wystąpić do Urzędu Skarbowego)

O przyznanie refundacji pracodawca szkolący młodocianych, po zdaniu egzaminy czeladniczego przez młodocianego musi w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zaświadczenia  Izby Rzemieślniczej w Katowicach złożyć wniosek do jednostki samorządowej ( gminy ) w której zameldowany jest na stałe młodociany o refundacje kosztów kształcenia młodocianego.
 

Dokumenty do pobrania :
deklaracja zatrudnienia młodocianego,
skierowanie na badania lekarskie,

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©