Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do drukuMłodociani Pracownicy

 

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODUKażdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
- dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
- przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
- przeszkolić młodocianego w zakresie bh i pp (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
- zgłosić młodocianego do ZUS-u
- wystąpić do ZUS-u o wydanie książeczki ubezpieczeniowej

DOKUMENTACJA

Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:
- umowę o pracę
- program nauki zawodu
- wykaz pracowników młodocianych
- kartę osobistą pracownika młodocianego
- listę obecności
- rejestr zwolnień lekarskich
- rejestr wydanej odzieży roboczej
- listę płac
- okresowe badania lekarskie
- zaświadczenie o przeszkoleniu bh i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego)
- dziennik nauki zawodu

PODSTAWOWE ZASADY BHP

- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
- w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
- uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
- uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

CZAS PRACY
- do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
- po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobęURLOPY

I rok nauki
- po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
- po pierwszsym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

II rok nauki
- młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
- jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki
- młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
- młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

ROZWIĄZNIE UMOWY O PRACĘ

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
- młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
- młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
- orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
- jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy

UWAGI KOŃCOWE

Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (DZ.U. 129 z 2001 roku)

Za wyszkolenie młodocianego (po zdaniu egzaminu czeladniczego ) pracodawca otrzymuje ulgę podatkową ( o przyznanie ulgi należy wystąpić do Urzędu Skarbowego)

O przyznanie refundacji pracodawca szkolący młodocianych, po zdaniu egzaminy czeladniczego przez młodocianego musi w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zaświadczenia  Izby Rzemieślniczej w Katowicach złożyć wniosek do jednostki samorządowej ( gminy ) w której zameldowany jest na stałe młodociany o refundacje kosztów kształcenia młodocianego.
 

Dokumenty do pobrania :
deklaracja zatrudnienia młodocianego,
skierowanie na badania lekarskie,

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©