Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku

Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 122. ust.1. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. tj. Dz.U. 2018 poz. 996 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Termin składania dokumentów :

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika (termin egzaminu podany jest na zaświadczeniu o wyszkoleniu).

Termin realizacji sprawy :

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika :

  1. Wypełniony druk wniosku o dofinansowanie według JST. właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika młodocianego (do pobrania na stronie właściwego urzędu gminy/miasta)
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  (pdf)
  3. Oświadczenie dotyczące kosztów z tytułu wyszkolenia
  4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u pracodawcy,
  5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  6. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (dotyczy młodocianego pracownika),
  7. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  8. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©